Стати волонтером

Положення «Про волонтерство в ГО «КОГОРТА»

Затверджено Загальними зборами
ГО «КОГОРТА»

ЗМІСТ

  1. Загальні положення …………………………………………………………………………………………2
  2. Визначення понять……………………………………………………………………………………………2
  3. Мета залучення волонтерів …………………………………………………………………………… 2-3
  4. Напрямки роботи волонтерів ГО «Когорта»……………………………………………… ……4
  5. Порядок залучення волонтерів ГО «Когорта»…………………………………………………4-5
  6. Принципи діяльності волонтера, їх права та обов’язки…………………………………5-6
  7. Права та обов’язки ГО «Когорта» ………………………………………………………………………6
  8. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення……7

Положення про волонтерську діяльність в Громадській організації «КОГОРТА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про волонтерську діяльність громадської організації «Когорта» (далі – Положення) визначає порядок залучення волонтерів до роботи організації, їх права, обов’язки та співпрацю з ГО «Когорта».

1.2. Положення розроблене на основі Закону України «Про волонтерську діяльність» і Статуту громадської організації «Когорта» (далі – ГО «Когорта»).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Волонтер/ка – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.

2.2. Волонтерами ГО «Когорта» можуть бути громадяни України та інших країн, а також особи без громадянства, як члени, так і не члени ГО «Когорта», які на добровільних засадах виявили бажання надавати допомогу, підтримують і розділяють місію, цілі і пріоритети діяльності ГО «Когорта» та ознайомлені з цим Положенням та видами конкретних робіт, до яких вони долучаються.

2.3. Волонтерство – діяльність, яку здійснює волонтер.

2.4. Волонтерська діяльність – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

3. МЕТА ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ

3.1. Головна мета залучення волонтерів – включення трансгендерних    людей в активну діяльність ГО «Когорта», допомога в реалізації місії та завдань «Когорти», формування громадянської позиції залучених до діяльності організації осіб.

4. НАПРЯМИ РОБОТИ ВОЛОНТЕРІВ «КОГОРТИ»

4.1.Волонтери можуть залучатися до роботи за всіма напрямами діяльності ГО «Когорта», зокрема:

— інформаційно-аналітична діяльність, актуалізація контенту веб-сайту, блогів та сторінок ГО «Когорта» у соціальних мережах;

— підтримка програмного забезпечення, що використовується в діяльності ГО «Когорта»;

– Переклад з/на іноземні мови матеріалів та текстів, написання статей, новин, доповідей на трансгендерну проблематику, підготовка презентацій та мультімедіа контенту;

— створення і ведення бази даних членів та волонтерів громадської організації;

— технічна підтримка веб-сайту ГО «Когорта»;

— організація та проведення літніх таборів для транс* людей, тренінгів, конференцій, семінарів, науково-освітніх, адвокаційних заходів та акцій тощо;

— організація роботи ком’юніті центру, виконавчого офісу, діловодства та документообігу ГО «Когорта»;

— створення, наповнення і ведення бібліотеки ГО «Когорта»;

— технічна підтримка комп’ютерної та організаційної техніки;

— здійснення моніторингу та оцінка діяльності, консультативно-методична робота.

5. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ

5.1. Кандидати у волонтери відбираються на добровільній основі.

5.2. Усі бажаючі стати волонтерами ГО «Когорта» мають повідомити про це керівництво ГО «Когорта» шляхом заповнення анкети волонтера, завантаженої з веб-сайту ГО «Когорта» або зі сторінок організації у соціальних мережах та відправленої на електронну адресу [email protected]

5.3. Критерії набору волонтерів можуть змінюватись в залежності від напрямку діяльності, до якого будуть залучені волонтери.

5.4. Рішення про прийняття волонтера для участі в діяльності ГО «Когорта» приймається Виконавчим директором.

5.5. Організація:

— забезпечує волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови надання волонтерської допомоги;

— здійснює підготовку волонтерів (за необхідності);

5.7. Із волонтерів може формуватися волонтерська група, діяльність якої координується відповідальним членом ГО «Когорта».

6. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:

— вільне волевиявлення людини;

— активне включення волонтера в життя суспільства;

— здійснення волонтерства без отримання від нього статусності або грошових/матеріальних винагород.

6.2. Волонтер має право на:

— належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту та зв’язку, спорядженням та обладнанням тощо;

— інші права про волонтерську діяльність передбачені чинним законодавством;

— отримання достовірної інформації про ГО «Когорта», сфери та специфіку її діяльності;

— участь у навчальних курсах, семінарах та тренінгах, що організовані, ініційовані або рекомендовані ГО «Когорта» для підвищення якості здійснення волонтерської діяльності;

— припинення своєї волонтерської діяльності.

6.3. Волонтер зобов’язаний:

— знати місію, цілі, завдання, етичний кодекс та принципи діяльності ГО «Когорта», дотримуватися їх, укріпляти авторитет «Когорти»;

— сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки;

— не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера ГО «Когорта»;

— відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до законодавства;

— берегти майно, що використовується ним під час виконання поставлених завдань;

— попередити про припинення своєї волонтерської діяльності за 2 тижні.

7.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГО «КОГОРТА»

7.1. ГО «Когорта» має право:

— пропонувати волонтеру змінити вид допомоги;

— відмовитися від послуг волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання;

— отримувати від волонтера звіт про виконану роботу;

— заохочувати працю волонтера;

— вести облік волонтерів.

7.2. ГО «Когорта» зобов’язана:

— роз’яснювати волонтеру його права та обов’язки;

— надавати волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань;

— надавати волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги;

— документально підтверджувати повноваження волонтера відповідно до його діяльності;

— вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги;

— здійснювати контроль за виконанням робіт волонтером.

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Положення затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів від складу Загальних зборів.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку його затвердження. Будь-який член ГО «Когорта» має право запропонувати зміни та доповнення до Положення, які мають бути обговорені на наступному засіданні Загальних зборів.

Якщо Ви бажаєте стати волонтером чи волонтеркою в ГО «Когорта» напишіть листа на E-mail — [email protected] та вкажіть сферу ваших інтересів, здобуті навички, досвід тощо.

Дякуємо!