Положення про членство в ГО «КОГОРТА»

Затверджено

Загальними зборами

ГО «КОГОРТА» 01.07.2022

ЗМІСТ

 1. Загальні положення
 2. Критерії члена ГО «Когорта»
 3. Прийом до членів ГО «Когорта»
 4. Права та обов’язки членів ГО «Когорта»
 5. Порядок виходу (виключення) з членів ГО «Когорта»
 6. Облік членів ГО «Когорта»

1. Загальні положення

1.1.Дане Положення є внутрішнім локальним документом Громадської організації «КОГОРТА» (далі – ГО «КОГОРТА», Організація),  і регулює порядок прийому в члени Організації, виходу з членів, а також порядок оформлення необхідної документації з питань, пов’язаних з членством в Організації.

1.2. ГО «КОГОРТА» є зареєстрованою на території України неприбутковою громадською організацією, основною метою якої є “створення умов для реалізації, захисту прав і просування інтересів, економічної стабільності, спеціалізованої медичної допомоги, включаючи профілактику і лікування ВІЛ, сексуальне, репродуктивне і ментальне здоров’я трансгендерних людей в Україні, ґрунтуючись на потребах і проактивній участі спільноти.”

1.3. ГО «КОГОРТА» передбачає фіксоване членство фізичних осіб.

1.4. Членство (участь) в Організації є добровільним та індивідуальним. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію.

1.5. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

1.6. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

2. Критерії члена ГО «КОГОРТА»

2.1. Членом ГО «КОГОРТА» може стати фізична особа за умови одночасного виконання наступних вимог:

 • є громадянином України або іноземцем/особою без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
 • є трансгендерною людиною, включно з небінарними особами,
 • досягла 18 років,
 • визнає мету та вимоги Статуту Організації,
 • сприяє діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації,
 • ознайомлений та погоджується сприяти реалізації Стратегічного плану Організації.

3. Прийом до членів ГО «КОГОРТА»

3.1. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової власноручно написаної заяви та/або заявки у електронній формі (гугл форма) на ім’я Виконавчого директора за рішенням Загальних зборів Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Загальні збори Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.2. Письмовою заявою про вступ в члени Організації може вважатись повідомлення від даної особи, надіслане із його електронної адреси, підписане електронним цифровим підписом (надалі- ЕЦП).

3.3. Рішення про прийом (відмову в прийомі) в члени приймається Загальними зборами ГО «КОГОРТА». Рішення про прийом до членів ГО «КОГОРТА» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Загальних зборів.

4. Права та обов’язки членів ГО «КОГОРТА»

4.1. Члени ГО «КОГОРТА» мають право:

4.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.1.3. звертатися до керівних органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, отримувати відповіді;

4.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення, вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;

4.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.1.7. звертатися до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;

4.1.10. брати участь в усіх заходах, включно міжнародних, що організовані Організацією для її членів;

4.1.11. позиціонувати себе в публічному інформаційному просторі як члена ГО «КОГОРТА»;

4.1.12. входити в інші громадські об’єднання та благодійні організації, цілі і завдання яких не суперечать Статуту ГО «КОГОРТА»;

4.1.13. рекомендувати фізичних осіб – трансгендерних людей до прийому в ГО «КОГОРТА»;

4.1.14. на пріоритетну участь в заходах, що проводяться ГО «КОГОРТА» для широкого кола учасників;

4.1.15. на пріоритетний розгляд тез для участі в конференціях, тренінгах, дискусіях та інших колективних заходах ГО «КОГОРТА».

4.2. Загальні збори мають право встановлювати відзнаки, такі як грамоти, листи подяки тощо, що мають за мету заохотити членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації до активної діяльності, але не містять матеріальної цінності.

4.3. Члени Загальних Зборів/Організації відповідно трудового законодавства Україні можуть бути  працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій.

4.4. Члени  Загальних Зборів/Організації у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, можуть надавати Організації платні послуги відповідно до законодавства України. При цьому вони не позбавляються прав та обов’язків посади членів Загальних Зборів/Організації, які реалізують безоплатно.

4.5. Члени ГО «КОГОРТА» зобов’язані:

4.5.1. дотримуватись положень Статуту та рішень керівних органів Організації;

4.5.2. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними зборами Організації;

4.5.3. сприяти здійсненню завдань Організації та брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

4.5.4. повідомляти про зміну своїх контактних даних на електронну адресу Виконавчого директора Організації протягом 30 днів, а також відповідати на відповідні інформаційні запити з боку Виконавчого директора для правильного ведення обліку членів Організації, що має першорядне значення для визначення чисельності кворуму при прийнятті рішень Загальними зборами.

5. Порядок виходу (виключення) з членів ГО «КОГОРТА»

5.1. Членство в Організації припиняється у випадках:

5.1.1. виходу із Організації за власним бажанням;

5.1.2. виключення із Організації, за рішенням Загальних зборів, у зв’язку із:

 • порушенням вимог Статуту Організації,
 • діяльність члена суперечить меті та завданням Організації,
 • член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин,
 • неучасті в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;
 • за систематичну несплату членських внесків;

5.1.3. смерті члена Організації, визнання особи померлою чи безвісти відсутнім.

5.2 Добровільний вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Виконавчого директора. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільності членства”. Письмовою заявою про бажання вийти з членів Організації може вважатись повідомлення від даного члена Організації, надіслане із його електронної адреси,  підписане ЕЦП.

5.3. Питання про виключення вирішується Загальними зборами Організації більшістю голосів її членів. Член Організації не має права голосу при вирішенні питань щодо виключення його з Організації, але має право виступити на засіданні та бути присутнім під час вирішення питання про його виключення. Рішення Загальних зборів є остаточним. Інформація про рішення щодо виключення члена Організації надсилається по всім контактним даним, вказаними в анкеті даного члена.

5.4.  У випадку, якщо член ГО «КОГОРТА», якого виключено з Організації на підставі цього Положення, повідомляє про намір і далі продовжувати участь в ГО «КОГОРТА», то його членство в організації може бути поновленим за відповідним рішення Загальних зборів.

5.5  Вихід або виключення з «КОГОРТА» не звільняє відповідну особу від виконання перед ГО «КОГОРТА» зобов’язань фінансового або іншого договірного характеру. Припинення членства в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді.

5.6. При виході (виключенні) члена Організації з її складу матеріальні внески (грошові кошти, майно, інші активи), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

6. Облік членів ГО «КОГОРТА»

6.1. Щорічно, протягом першого кварталу, Виконавчий директор має провести ревізію членів ГО «КОГОРТА», для чого інформація про це надсилається на адреси, зазначені в анкеті членів ГО «КОГОРТА» та інші можливі контакти.

6.2. Члени ГО «КОГОРТА» зобов’язані в 30-денний термін повідомити (підтвердити) актуальну інформацію про себе.

6.3. Відповідальність за збереження персональних даних членів Організації несе Виконавчий директор та інші особи, які визначаються Загальними зборами та мають доступ до такої інформації.

6.4. У разі, коли член не надав право на розповсюдження персональних даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація щодо членства в Організації не розповсюджується, не надається ні в якій формі (письмовій або усній), окрім, як відповіді на офіційні запити органів державної влади у відповідності до чинного законодавства України. Цим забезпечується принципи “неупередженості” та “забезпечення персональної безпеки” окремого активіста.