Положення про членство

                              Затверджено Загальними зборами
                              ГО «КОГОРТА» 10 жовтня 2020 року

ЗМІСТ

 1. Загальні положення
 2. Критерії члена Громадської організації «Когорта»
 3. Прийом до членів ГО «Когорта»
 4. Права та обов’язки членів ГО «Когорта»
 5. Порядок виходу (виключення) з членів ГО «Когорта»
 6. Облік членів ГО «Когорта»

Дане Положення є документом, яке базується на Статуті Громадської організації «КОГОРТА» (далі – ГО «КОГОРТА») і регулює порядок прийому в члени «КОГОРТИ», виходу з членів, а також порядок оформлення необхідної документації з питань, пов’язаних з членством в «КОГОРТІ».

1. Загальні положення

1.1. ГО «КОГОРТА» є зареєстрованою на території України неприбутковою громадською організацією фізичних осіб, яка діє в інтересах трансгендерних людей і основною метою якої не є отримання доходу за допомогою підприємницької діяльності.  «КОГОРТА» діє на підставі Статуту

1.2. ГО «КОГОРТА» передбачає фіксоване членство фізичних осіб.

2. Критерії члена ГО «КОГОРТА»

2.1. Членом «КОГОРТИ» може стати будь-яка трансгендерна людина,

яка розділяє Місію громадської організації, що викладається в Стратегічному плані ГО, а також діяти відповідно до Статуту «КОГОРТИ», прийнятими Загальними зборами рішеннями і Стратегічним планом «КОГОРТИ».

2.2. Членами ГО «КОГОРТА» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 18 років. 

2.3. Член ГО «КОГОРТА» повинен бути згоден зі Статутом і Стратегічним планом «КОГОРТИ».

3. Прийом до членів ГО «КОГОРТА»

3.1. Бажаючі стати членом ГО «КОГОРТА» повинні заповнити форму заяви на вступ в члени «КОГОРТИ» на сторінці організації в Facebook або Instagram (https://forms.gle/8rkxZJh7MKXsNLHd6 ). Правління ГО, не пізніше ніж протягом місяця з дня отримання заяви, приймає рішення про прийняття або відмову в прийнятті до членів «КОГОРТИ» та сповіщає заявника про прийняте рішення.

3.2. Рішення про прийом (відмову в прийомі) в члени приймається Правлінням ГО «КОГОРТА». Рішення про прийом до членів ГО «КОГОРТА» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління.

3.3. Для розгляду Правлінням заяви про вступ до ГО «КОГОРТА» потрібна рекомендація мінімум від 1 (одного) чинного члена ГО «КОГОРТА» або відомої особи з ЛГБТКІ+ чи правозахисної спільноти, подана в заяві на вступ.

3.4. Членство в ГО «КОГОРТА» безкоштовне.

4. Права та обов’язки членів ГО «КОГОРТА»

4.1. Члени ГО «КОГОРТА» мають право:

Брати участь в усіх заходах, що організовані Громадською організацією для членів «КОГОРТИ»;

 • Брати участь в роботі Загальних зборів ГО, включаючи право голосу;
 • Запросити і отримати інформацію про діяльність «КОГОРТИ»;
 • Виходити з ГО «КОГОРТА» на підставі письмової заяви;
 • Бути обраними до керівних органів ГО «КОГОРТА»;
 • Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ГО;
 • Брати участь в якості члена ГО «КОГОРТА» у міжнародних заходах

за погодженням з Виконавчим директором, головою Правління;

 • Позиціонувати себе в публічному інформаційному просторі, персональних (для фізичних осіб) або корпоративних (для юридичних осіб) інформаційних матеріалах як члена ГО «КОГОРТА»;
 • Входити в інші громадські об’єднання (організації), цілі і завдання яких не суперечать Статуту ГО «КОГОРТА»;
 • Рекомендувати фізичних осіб – трансгендерних людей до прийому в ГО «КОГОРТА»;
 • Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
 • Оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;
 • На пріоритетну участь в заходах, що проводяться ГО «КОГОРТА» для широкого кола учасників;
 • На пріоритетний розгляд тез для участі в конференціях, тренінгах, дискусіях та інших колективних заходах ГО «КОГОРТА».

4.2. Члени ГО «КОГОРТА» зобов’язані:

 • Дотримуватися положень Статуту та керівних документів ГО «КОГОРТА» (політик, процедур, положень, Етичного кодексу);
 • Поділяти місію та цінності ГО «КОГОРТА»;
 • Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання по відношенню до «КОГОРТИ»;
 • Виконувати рішення керівних органів «КОГОРТИ»;
 • Сприяти підвищенню авторитету «КОГОРТИ»;
 • Брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.
 • Своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та  строки, що встановлюються Правлінням Організації;
 • Повідомляти про зміну своїх контактних даних Правлінню ГО «КОГОРТА» протягом 30 днів, а також відповідати на відповідні інформаційні запити з боку Правління для правильного ведення обліку членів громадської організації, що має першорядне значення для визначення чисельності кворуму при прийнятті рішень Загальними зборами.
5. Порядок виходу (виключення) з членів ГО «КОГОРТА»

5.1 Добровільний вихід з «КОГОРТИ:

• Добровільний вихід з «КОГОРТИ» відбувається шляхом подання письмової заяви (її скан-копії) до Правління організації не раніше ніж за 14 днів до виходу з ГО.

• Членство в ГО «КОГОРТА» вважається припиненим з моменту реєстрації заяви особи, що припиняє своє членство в організації.

5.2 Виключення з членів ГО «КОГОРТА» відбувається:

5.2.1) якщо Правління оцінить, що член «КОГОРТИ» своїми публічними висловами,  діяльністю суперечить меті та завданням громадської організації, ігнорує Статут «КОГОРТИ» і / або завдає шкоди імені та репутації ГО «КОГОРТА» чи транс*спільноті.

5.2.2) при відсутності інформації щодо бажання продовжувати членство в організації від члена «КОГОРТИ» протягом більш ніж одного року, в тому числі після не менш як 3-х (трьох) запитів Правління на надання (підтвердження) діючих контактних даних для обліку членів громадської організації.

5.2.3) неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

5.2.4)  на підставі несплати членських внесків протягом останнього року;

5.2.5) у разі смерті члена Організації.

5.2.6) у разі припинення діяльності ГО “Когорта”

5.3 Рішення про виключення з членів «КОГОРТИ» приймається Правлінням організації більшістю голосів його членів. Мотивоване рішення про виключення заноситься до протоколу роботи Правління.

5.4  Інформація про рішення щодо виключення члена «КОГОРТИ» надсилається по всім контактним даним, вказаними в анкеті члена «КОГОРТИ».

5.5  У випадку, якщо член «КОГОРТИ», якого виключено з «КОГОРТИ» на підставі підпункту 5.2.2 цього Положення, повідомляє про намір і далі продовжувати участь в ГО «КОГОРТА», то його членство в організації автоматично поновлюється з дня надання громадській організації своїх актуальних контактних даних.

5.6  Вихід або виключення з «КОГОРТИ» не звільняє відповідну особу від виконання перед ГО «КОГОРТА» зобов’язань фінансового або іншого договірного характеру.

5.7 Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5.8  Особа, виключена з членів «КОГОРТИ» на підставі підпункту 5.2.1, протягом 1 (одного) місяця після одержання повідомлення має право опротестувати рішення Правління про виключення зі складу «КОГОРТИ». Така апеляція розглядається на черговому засіданні Правління. Рішення вноситься до протоколу роботи Правління, виписка з якого надсилається на адресу особи, щодо якої вирішувалося питання. У разі підтвердження Правлінням свого рішення про виключення члена «КОГОРТИ», апеляція може бути подана виключеним суб’єктом на адресу Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів є остаточним.

6. Облік членів ГО «КОГОРТА»

6.1. Щорічно, протягом першого кварталу, Правління повинне провести перегляд списку  членів «КОГОРТИ», для чого інформація про проведення ревізії членів громадської організації надсилається на електронні адреси, зазначені в анкеті члена ГО «КОГОРТА» та інші можливі контакти. 

Члени «КОГОРТИ» зобов’язані в 30-денний термін повідомити (підтвердити) актуальну інформацію про себе. Результати перегляду списку членів Правління направляє Виконавчому директору.

6.2.Правління та Виконавчий директор, які володіють інформацією про членів «КОГОРТИ» зобов’язані дотримуватися режиму конфіденційності щодо персональної контактної інформації особи, яка є членом громадської організації і несуть відповідальність

відповідно до Статуту та законодавству України за розголошення особистих відомостей члена громадської організації.