Статут і положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОГОРТА» (далі — Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОГОРТА»;

скорочене – ГО «КОГОРТА».

1.3 Назва Організації англійською мовою: «COHORT».

1.4. Організаційна правова форма Організації у перекладі на англійську мову:

“non-governmental organization” (NGO).

1.5. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.6. Організація є добровільною, незалежною, неприбутковою, недержавною, неполітичною громадською організацією, яка створена для захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб, та діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, рівності перед законом, верховенства права, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та публічності.

1.7. Офіційною мовою Організації є українська мова. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може бути визнана англійська мова чи інша іноземна мова. Діловодство здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.8. Організація здійснює діяльність, метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

1.9. Організація має право здійснювати відповідно до законодавства України підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких має відповідати меті (цілям) Організації та сприяє їх досягненню, із врахуванням даного Статуту та норм Податкового кодексу України.

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до чинного законодавства України.

2.4.10. Звертатися у порядку, визначеному законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.13. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.14. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації без мети отримання прибутку.

2.4.15. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.16. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.17. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.18. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.19. Проводити самостійно, бути співорганізатором або приймати участь у проведенні наукових, науково-практичних заходах (конференції, семінари, тренінги тощо).

2.4.20. Укладати із юридичними особами та фізичними особами підприємцями угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, меморандуми, цивільні та господарські види договорів.

2.4.21. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, пожертв, грантів, самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до законодавства України та даного Статуту.

2.4.22. Укладати із фізичними особами цивільно-правові договори та трудові договори.

2.4.23. Здійснювати відповідно до законодавства України підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких має відповідати меті (цілям) Організації та сприяє їх досягненню.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

2.6. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. Організація може, якщо це не суперечить діючому законодавству України та інших держав, поширювати свою діяльність за межі території України.

2.7. Організація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру. Організація має право створювати/реєструвати відокремлені підрозділи (філії без статусу юридичної особи) у всіх адміністративно — територіальних одиницях України та відповідно до вимог чинного законодавства України отримувати статус “всеукраїнської”.

2.8. Організація має право встановлювати ділові та дружні відносини з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями, міждержавними інституціями тощо з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою (цілями) організації є:

створення умов для реалізації, захисту прав і просування інтересів, економічної стабільності, спеціалізованої медичної допомоги, включаючи профілактику і лікування ВІЛ, сексуальне, репродуктивне і ментальне здоров’я трансгендерних людей в Україні, ґрунтуючись на потребах і проактивній участі спільноти.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Правовий захист:

 • Просування інтересів трансгендерної спільноти в діалозі з державними і міжнародними структурами;
 • Ініціювання змін, виправлень в законодавстві України з урахуванням міжнародних норм і рекомендацій;
 • Сприяння впровадженню МКХ-11 в Україні;
 • Співпраця з МОЗ України та ВООЗ в сфері розробки та впровадження клінічних протоколів, що стосуються здоров’я трансгендерних людей;
 • Сприяння доступу трансгендерних людей до репродуктивних технологій, з урахуванням переглянутих нормативно правових актів України;
 • Моніторинг порушення прав трансгендерних людей (TVT-monitoring);
 • Збір і аналіз стратегічної інформації, проведення досліджень;
 • Збір, аналіз та розповсюдження стратегічної інформації серед трансгендерних людей.

3.2.2. Розвиток спільноти:

 • Розвиток та підтримка громадського активізму серед трансгендерних людей;
 • Моніторинг якості медичних послуг силами спільноти;
 • Соціально-психологічне та юридичне консультування спільноти;
 • Посилення потенціалу спільноти для безпечної та ефективної комунікації з лікарями;
 • Підтримка і просування цінності здоров’я та профілактики захворювань серед трансгендерних людей;
 • Залучення до діяльності представників/представниць крос-груп: трансгендерних секс-працівни_ць;  трансгендерних людей, які вживають наркотичні та психоактивні речовини; трансгендерних людей, які перебувають у місцях затримання та позбавлення волі; трансгендерних людей з інвалідністю; трансгендерних людей, які живуть з ВІЛ; трансгендерних мігрантів/мігранток тощо;
 • Співпраця з юридичними, правозахисними, в т.ч. міжнародними організаціями.

3.2.3. Робота з медіа (ЗМІ):

 • Надання достовірної інформації щодо трансгендерних людей;
 • Формування коректної лексики і толерантного публічного висвітлення транс  тематики.

3.2.4. Сфера охорони здоров’я:

 • Сприяння просуванню принципів медичної етики та депатологізації трансгендерності в освітніх, медичних програмах серед медичних фахівців усіх рівнів;
 • Співпраця з інститутами післядипломної медичної освіти для розробки і впровадження нових освітніх програм з питань здоров’я трансгендерних людей;
 • Сприяння доступу до необхідних, адаптованих для трансгендерної спільноти послуг з профілактики та лікування ВІЛ;
 • Інформування фахівців, які працюють в сфері консультацій, підтримки та лікування ментального здоров’я щодо аспектів та специфіки роботи з трансгендерними людьми;
 • Поширення достовірної, практичної, адаптованої до потреб трансгендерних людей інформації щодо сексуального здоров’я, аспектів сексуальних практик, ІПСШ, контрацепції, особливостей анатомії та фізіології на різних етапах трансгендерного переходу.

3.2.5. Економічна соціалізація:

 • Створення середовища для професійного розвитку, перекваліфікації, доступу до навчання і можливостей працевлаштування для трансгендерних людей;
 • Налагодження співпраці з державними центрами зайнятості, компаніями з працевлаштування і розвитку бізнесу.

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ),

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.   Членство (участь) в Організації є добровільним та індивідуальним. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  мету та вимоги Статуту Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової власноручно написаної заяви та/або заявки у електронній формі (гугл форма) на ім’я Виконавчого директора за рішенням Загальних зборів Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Загальні збори Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

4.5. Письмовою заявою про вступ в члени Організації може вважатись повідомлення від даної особи, надіслане із його електронної адреси, підписане електронним цифровим підписом (надалі- ЕЦП).

4.6. У разі, коли Особа не надала право на розповсюдження персональних даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація щодо членства в Організації не розповсюджується, не надається ні в якій формі (письмовій або усній), окрім, як відповіді на офіційні запити органів державної влади у відповідності до чинного законодавства України. Цим забезпечується принципи “неупередженості” та “забезпечення персональної безпеки” окремого активіста.

4.7. Відповідальність за збереження персональних даних членів Організації несе Виконавчий директор та інші особи, які визначаються Загальними зборами та мають доступ до такої інформації.

4.8. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.8. До прав члена Організації належить:

4.8.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.8.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.8.3. звертатися до керівних органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, отримувати відповіді;

4.8.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення, вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.8.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду;

4.8.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.8.7. звертатися до керівних органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.8.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.8.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;

4.8.10. інші права, які передбачені внутрішніми локальними документами Організації та не суперечать чинному законодавству України.

4.9. Члени Організації зобов’язані:

4.9.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.9.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.9.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними зборами Організації;

4.9.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.9.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

4.9.6. інші обов’язки, які передбачені внутрішніми локальними документами Організації та не суперечать чинному законодавству України.

4.10. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.10.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.10.2. виключення із Організації, за рішенням Загальних зборів, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.10.3. смерті члена Організації;

4.10.4. визнання особи померлою чи безвісти відсутнім.

4.11. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Виконавчого директора. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільності членства”.

4.12. Письмовою заявою може вважатись повідомлення від даного члена Організації, надіслане із його електронної адреси,  підписане ЕЦП.

4.12. Підстави для виключення з членів Організації:

 • неодноразові порушення вимог Статуту;
 • неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;
 • несплати членських внесків протягом останнього року.

4.13. Питання про виключення вирішується Загальними зборами Організації більшістю голосів її членів. Член Організації не має права голосу при вирішенні питань щодо виключення його з Організації, але має право виступити на засіданні та бути присутнім під час вирішення питання про його виключення.

4.14. Припинення членства в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4.15. Загальні збори мають право встановлювати відзнаки, такі як грамоти, листи подяки тощо,  що мають за мету заохотити членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації до активної діяльності, але не містять матеріальної цінності.

4.16. При виході (виключенні) члена Організації з її складу матеріальні внески (грошові кошти, майно, інші активи), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

4.17. Члени Загальних Зборів/Організації відповідно трудового законодавства Україні можуть бути  працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій. Члени  Загальних Зборів/Організації у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, можуть надавати Організації платні послуги відповідно до законодавства України. При цьому вони не позбавляються прав та обов’язків посади членів Загальних Зборів/Організації, які реалізують безоплатно.

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.1. Органами управління Організацією є:

Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори);

Виконавчий директор Організації.

5.2. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.3. Загальні збори є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності. Загальні Збори складаються безпосередньо із членів Організації.

5.4. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації (кворум).

5.5. Чергові Загальні збори скликаються щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Виконавчим директором, а також членами Організації.

5.6. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі інформація про скликання позачергових Загальних зборів із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.7. Не менш як 1/10 частина членів Організації мають право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів покладаються на членів Організації, які ініціювали проведення Загальних зборів..

5.8. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим Загальних зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться Секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами, підписуються Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

5.9. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.10.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.10.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження стратегічних планів та звітів про їх виконання.

5.10.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації.

5.10.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.10.4.  Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення  Організації.

5.10.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.10.6.  Обрання та відкликання Виконавчого директора.

5.10.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.10.8.  Приймати новий членів в Організацію та припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена, крім Виконавчого директора.

5.11. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. Рішення з питань, передбачених пунктами 5.10.2, 5.10.4 даного Статуту, приймаються 3/4 голосів усіх членів Організації, які мають право голосу з відповідних питань. Також 3/4 голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить 50% і більше відсотків майна Організації.

5.12. Засідання Загальних зборів можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

5.13. Рішення про форму проведення такого засідання Загальних зборів приймає Виконавчий директор Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Загальних зборів  не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання.

5.14. Будь-яке засідання Загальних зборів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувається за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбулося засідання.

5.15. Протокол Загальних зборів підписує Головуючий або інша уповноважена особа. У разі проведення онлайн засідання присутні на цьому засіданні мають право підписати протокол та/або реєстр присутніх за допомогою ЕЦП.

5.16. Член Загальних зборів може взяти участь у засіданні цього органу шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису цієї особи на такому документі засвідчується нотаріально та/або через ЕЦП. Голос члена Загальних зборів зараховується до результатів голосування даного органу з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Документ долучається до протоколу та зберігається із ним.

5.17. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який член Організації. Ініціатор опитування надсилає всім членам Загальних зборів відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку члени Загальних зборів мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання членам Загальних зборів запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій.

5.18. У разі згоди із запропонованим у ході опитування  рішенням Загальних зборів член даного органу підписує із допомогою ЕЦП (або нотаріально завіряє підпис) проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода члена Загальних зборів з прийнятим рішенням має бути безумовною.

5.19. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

1) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора;

2) внесення змін до статуту Організації;

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Організації;

4) ліквідацію Організації;

5) виключення члена Організації.

5.20. Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх членів Загальних зборів та надіслати всім членам Загальних зборів в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей. Ініціатор опитування передає Виконавчому директору підписані письмові рішення, отримані від членів Загальних зборів, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу.

5.21. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма членами Загальних зборів.

5.22. Відповіді, отримані під час опитування після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення членів Загальних зборів щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з даного питання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі членів Загальних зборів. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого члени Загальних зборів мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР/ДИРЕКТОРКА

6.1. Виконавчий директор/ка Організації є керівником/керівницею (виконавчим органом) Організації, обирається Загальними зборами строком на 5 років із числа членів Організації.

6.2. Одна й та сама особа може обиратися Виконавчим директором неодноразово. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Виконавчого директора, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його/її повноважень, повноваження Виконавчий директор продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання.

6.3. Одноособовий виконавчий орган (Виконавчий директор/ка) приймає рішення одноособово у формі наказів і засідань не потребує. 

6.4. Виконавчий директор/ка:

 • організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації, підтримання інформаційних зв’язків;
 • без довіреності представляє інтереси Організації у державних та недержавних органах, установах, організаціях та підприємствах, перед громадськістю та ЗМІ;
 • без довіреності укладає від імені Організації договори, угоди та контракти із зарубіжними партнерами;
 • відкриває рахунки в банках;
 • підписує офіційну фінансову, бухгалтерську документацію;
 • приймає та звільняє штатних працівників;
 • несе відповідальність за раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів Організації;
 • контролює виконання умов договорів;
 • звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
 • організовує підготовку засідань Загальних зборів, в т.ч. інформує відповідних осіб про місце та час засідання;
 • має право ініціювати скликання Загальних зборів;
 • затверджує поточні (операційні) плани діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
 • підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації, їх подача на затвердження Загальним зборам;
 • вирішує інші питання поточної діяльності Організації.

6.5. Виконавчий директор/директорка може бути відкликаний/на з посади за рішенням Загальних зборів до закінчення строку, на який він/вона обирався/лась, у випадках:

 • за власним бажанням на підставі поданої Організації письмової заяви;
 • при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
 • якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

6.6. Підстави припинення повноважень Виконавчого директора/директорки:

• в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;

• в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

• з інших підстав, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

6.7. Виконавчий директор/директорка відповідно до трудового законодавства Україні може бути працевлаштований/на в Організації на керівній посаді, що відповідає чинному Класифікатору професій.

6.8. Виконавчий директора/директорка у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, може надавати Організації платні послуги відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому він/вона не позбавляється прав та обов’язків посади Виконавчого директора/директорки, які реалізує.

7.НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності. Наглядова рада може не призначатися, якщо кількість членів Організації становить менше десяти.

7.2. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

7.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим директором.

7.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації строком на 3 роки. Голову Наглядової ради обирають члени Наглядової ради.

7.5. До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

7.6. Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

7.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Загальних зборів Організації з правом дорадчого голосу.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

8.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого директора подається до  Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Виконавчого директора дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

8.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства України на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

 • порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);
 • створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод;
 • незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.2. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.3. Організація:

9.3.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, семінари, виставки, ярмарки, тренінги, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України (без мети отримання прибутку);

9.3.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

9.3.3. реалізує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

10.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 3 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

10.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

10.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

10.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.

10.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

10.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

10.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

10.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

10.5.3. Бути присутнім на засіданні Загальних зборів Організації.

10.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

10.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

10.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

10.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

10.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

10.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації. Про припинення відокремленого підрозділу Організація в особі Виконавчого директора повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності та/або користуванні Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

11.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

11.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді:

 • безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації;
 • пасивних доходів;
 • дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення;
 • благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
 • набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);
 • доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства України;
 • майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законодавством України.

11.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не можуть бути розподілені між засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

11.5. Майно, доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації її мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

11.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

11.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

11.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

11.9  Організація не має кінцевих бенефіціарних власників, бо відсутні фізичні особи, які відповідають відповідно чинного законодавства України статусу бенефіціарного власника юридичної особи.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України. Рішення щодо внесення змін до Статуту Організації приймаються 3/4 голосів усіх членів Організації, які мають право голосу з відповідних питань. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

13.2. Припинення діяльності Організації має наслідком припинення юридичної особи.

13.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 голосів усіх членів Організації, які мають право голосу з відповідних питань.

13.4. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її припинення відповідно до Статуту.

13.5. Реорганізація Організації (шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих голосів усіх членів Організації, які мають право голосу з відповідних питань.

13.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

13.6. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між її членами чи засновниками, а повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, які визначають Загальні збори не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості членів Організації, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Загальним зборам. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Виконавчий директор ухвалює  відповідне розпорядження, яке узгоджується із іншими членами Загальних зборів.

14.2 Усі юридичні терміни вживаються в даному Статуті відповідно до встановленого законодавством України та/або  міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, значення.

Підписи:       

Головуючий Загальних зборів _____________________ Домані Анастасія Єва Василівна

Секретар Загальних зборів ________________________ Рудьковський Юрій Станіславович

Положення про членство в Громадській організації «Когорта»

Положення «Про комітет з питань етики» громадської організації «Когорта»

Положення «Про волонтерську діяльність» громадської організації «Когорта»

Положення «Про Виконавчого директора» громадської організації «Когорта»

Положення «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку»

Політика захисту дітей

Політика захисту від сексуальної експлуатації, насильства та домагань

Політика закупівель