Статут і положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОГОРТА» (далі — Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОГОРТА»;

скорочене – ГО «КОГОРТА».

1.3 Назва Організації англійською мовою: «COHORT».

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. 

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.10. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.13. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.14. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації без мети отримання прибутку. 

2.4.15. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.16. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.17. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.18. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.19. Проводити самостійно, бути співорганізатором або приймати участь у проведенні наукових, науково-практичних заходах (конференції, семінари, тренінги тощо).

2.4.20. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою (цілями) організації є: створення умов для реалізації, захисту прав і просування інтересів, економічної стабільності, спеціалізованої медичної допомоги, включаючи профілактику і лікування ВІЛ, сексуальне, репродуктивне і ментальне здоров’я трансгендерних людей в Україні, ґрунтуючись на потребах і проактивній участі спільноти. 

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Правовий захист:

 • Просування інтересів трансгендерної спільноти спільноти в діалозі з державними і міжнародними структурами
 • Ініціювання змін, виправлень в законодавстві з урахуванням міжнародних норм і рекомендацій.
 • Сприяння впровадженню МКХ-11 в країні.
 • Співпраця з МОЗ України та ВООЗ в сфері розробки та впровадження клінічних протоколів, що стосуються здоров’я трансгендерних людей
 • Сприяння доступу трансгендерних людей до репродуктивних технологій, з урахуванням переглянутих нормативних актів
 • Моніторинг порушення прав трансгендерних людей (TVT-monitoring).
 • Збір і аналіз стратегічної інформації, проведення досліджень.
 • Збір, аналіз та розповсюдження стратегічної інформації серед трансгендерних людей

3.2.2. Розвиток спільноти: 

 • Розвиток та підтримка громадського активізму серед трансгендерних людей.
 • Моніторинг якості медичних послуг силами спільноти.
 • Соціально-психологічне та юридичне консультування спільноти.
 • Посилення потенціалу спільноти для безпечної та ефективної комунікації з лікарями.
 • Підтримка і просування цінності здоров’я та профілактики захворювань серед трансгендерних людей 
 • Залучення до діяльності представників/представниць крос-груп: трансгендерних секс-працівни_ць;  трансгендерних людей, які вживають наркотичні та психоактивні речовини; трансгендерних людей, які перебувають у місцях затримання та позбавлення волі; трансгендерних людей з інвалідністю; трансгендерних людей, які живуть з ВІЛ; трансгендерних мігрантів/мігранток тощо.
 • Співпраця з юридичними, правозахисними, в т.ч. міжнародними організаціями.

3.2.3. Робота з медіа (ЗМІ):

 • Надання достовірної інформації щодо трансгендерних людей
 • Формування коректної лексики і толерантного публічного висвітлення транс  тематики.

3.2.4. Сфера охорони здоров’я:

 • Сприяння просуванню принципів медичної етики та депатологізації трансгендерності в освітніх, медичних програмах серед медичних фахівців усіх рівнів.
 • Співпраця з інститутами післядипломної медичної освіти для розробки і впровадження нових освітніх програм з питань здоров’я трансгендерних людей.
 • Сприяння доступу до необхідних,  адаптованих для трансгендерної спільноти послуг з профілактики та лікування ВІЛ.
 • Інформування фахівців, які працюють в сфері консультацій, підтримки та лікування ментального здоров’я щодо аспектів та специфіки роботи з трансгендерними людьми.
 • Поширення достовірної, практичної, адаптованої до потреб трансгендерних людей інформації щодо сексуального здоров’я, аспектів сексуальних практик, ІПСШ, контрацепції, особливостей анатомії  та фізіології на різних етапах  трансгендерного переходу.

3.2.5. Економічна соціалізація:

 • Створення середовища для професійного розвитку, перекваліфікації, доступу до навчання і можливостей працевлаштування для трансгендерних людей.
 • Налагодження співпраці з державними центрами зайнятості, компаніями з працевлаштування і розвитку бізнесу.
4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ), ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.   Членство (участь) в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. 

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах. 

4.5.1.5. оскаржувати рішення загальних зборів до суду; 

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації; 

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.8. Підстави для виключення з членів Організації:

 • неодноразові порушення вимог Статуту;
 • неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців; 
 • несплати членських внесків протягом останнього року.

4.9. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: 

Загальні збори членів Організації;

Правління Організації;

Виконавчий директор Організації.

Засідання колегіальних керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. 

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання. 

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Одноособовий виконавчий орган (Виконавчий директор) приймає рішення одноособово у формі наказів і засідань не потребує.  

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління. 

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації. 

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Виконавчим директором, а також членами Організації. 

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. 

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження стратегічних планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію. 

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7. Обрання та відкликання Виконавчого директора.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є адміністративним органом Організації, який обирається Загальними зборами терміном на 3 роки та виконує функції з управління поточною та організаційною діяльністю. Правління може складатися не менш ніж з 3 (трьох), але не більше 5 (п’яти) осіб. Кожен член Правління може бути обраним не більш ніж 2 строки підряд.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Керівником Правління є Голова Правління.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься: 

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних (операційних) планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації, їх подача на затвердження Загальним зборам.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Правління.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою Правління за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь його члени особисто чи через уповноваженого представника з числа інших членів Правління за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За однаковою кількістю  голосів вирішальним є голос Голови Правління.

5.5. Голова Правління обирається та звільняється членами Правління раз на 3 роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації

5.5.1. Голова Правління Організації:

5.5.1.1. Представляє інтересі Організації перед партнерами 

5.5.1.2. Організовує підготовку засідань Правління.

5.5.1.3. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.5.4. Рішення Голови Правління фіксується в протоколах засідання Правління.

5.5.5. Здійснює нагляд за діяльністю Виконавчого директора спільно з іншими членами Правління. 

5.5.6. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.7. Голова Правління може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

– за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.6 Виконавчий директор є керівником (виконавчим органом) Організації, обирається Загальними зборами строком на 5 років із числа членів Організації.

Виконавчий директор Організації:

 • організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації, підтримання інформаційних зв’язків; 
 • без довіреності представляє інтереси Організації у державних та недержавних органах, установах, організаціях та підприємствах, перед громадськістю та ЗМІ;
 • без довіреності укладає від імені Організації договори, угоди та контракти із зарубіжними партнерами;
 • відкриває рахунки в банках;
 • підписує офіційну фінансову, бухгалтерську документацію;
 • приймає та звільняє штатних працівників;
 • несе відповідальність за раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів Організації;
 • контролює виконання умов договорів, а у разі їх невиконання виносить питання на розгляд Правління;
 • рішення Виконавчого директора оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
 • організовує підготовку засідань Правління, Консультативної Ради та Загальних зборів, в т.ч. інформує відповідних осіб про місце та час засідання;
 • має право ініціювати скликання Загальних зборів;
 • вирішує інші питання поточної діяльності Організації.
6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності. Наглядова рада може не призначатися, якщо кількість членів Організації становить менше десяти.

6.2. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Виконавчим директором.

6.4. Наглядова рада обирається з числа членів Організації строком на 3 роки. Голову Наглядової ради обирають члени Наглядової ради.

6.5. До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.6. Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.

7. КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

7.1. Консультативна Рада є дорадчим органом Організації, який формується за запрошенням Правління з кола експертів у сфері здоров’я та прав трансгендерних людей, які поділяють Місію Організації, але не є її членами. 

7.2. Засідання Консультативної Ради ініціює Виконавчий директор. 

7.3. Завданням Консультативної Ради є підтримка діяльності та сприяння розвитку Організації, в тому числі на  регіональному та міжнародному рівнях. 

7.4. Усі рекомендації Консультативної Ради надаються Правлінню для розвитку та оптимізації стратегічної діяльності Організації.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

8.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого директора або Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Виконавчого директора або Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Виконавчого директора або Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

8.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління — подається до Виконавчого директора або Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Виконавчим директором або Головою Правління — повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

8.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

8.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

8.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

8.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

9.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. Організація:

9.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, семінари, виставки, ярмарки, тренінги, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України (без мети отримання прибутку);

9.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

9.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

10. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

10.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 3 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

10.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

10.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

10.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.

10.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

10.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

10.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

10.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

10.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

10.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

10.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

10.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

10.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

10.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

10.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

10.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація в особі Виконавчого директора повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.9. Майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління, яке  приймає рішення щодо розподілу майна та коштів .

11. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

11.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

11.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

11.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не можуть бути розподілені між засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. 

11.5. Майно, доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації її мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

11.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

11.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

11.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

12.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

13.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

13.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

13.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню/Виконавчому директору здійснювати повноваження ліквідаційної комісії/ліквідатора для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту. 

13.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

13.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

13.7. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між її членами чи засновниками, а повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, які визначать Загальні збори не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості членів Організації, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.